ใส่ความกว้าง - ข้อมูลความกว้างที่ต้องการ
W1 เมตร
W2 เมตร
ใส่ความยาว - ข้อมูลความยาวที่ต้องการ
L1 เมตร
L2 เมตร
ใส่ความยาวลาด - ข้อมูลความยาวลาดที่ต้องการ
S เมตร
ใส่ระยะขอบบ่อ - ข้อมูลค่าระยะขอบบ่อที่ต้องการ
K เมตร
ใส่ค่า Overlap Value(%)- ค่าเผื่อของการต่อผ้า


W1 W2 L1 L2 S